Annelyn de Boer Coaching
Ondervind jouw vrijheid
Annelyn de Boer Coaching
Annelyn de Boer Coaching

Intro Annelyn de Boer - Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina vind je praktische zaken betreffende de praktijk, vergoedingen, registraties, privacy, klachtenregeling en kwaliteitscriteria. Ik hoop dat je hier de benodigde informatie kunt vinden waar je naar op zoek bent. Zo niet dan kun je via het contactformulier je vraag stellen. Je krijgt in principe binnen 5 werkdagen een reactie.

Zoek... en je zult vinden

Algemene registratie

Kamer van Koophandel Arnhem nummer: 09186846 BTW nummer: 0426.08.478.B01

BIG-geregistreerd: 89017916530
Klik op de link om in het BIG-register mijn registratie te zien als verpleegkundige

Praktische informatieSpecifieke registratie voor de verzekeraar

Zoekt u mij in de zorggids

Mijn diensten worden vergoed door de meeste verzekeraars, vanuit het aanvullend pakket voor alternatieve geneeswijzen. Onderstaande codes, die daarvoor nodig zijn, kun je terug vinden op elke factuur.

 • AGB-code Zorgverlener: 90-041167
 • AGB-code Praktijk: 90-50018
 • NFG-registratienummer: 6107096772
 • RBCZ-licentienummer: 809458R

Aangesloten bij:

Privacyverklaring

Annelyn de Boer Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In de Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij proberen er alles aan te doen om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Annelyn de Boer Coaching houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacyverklaring (zie ook onderaan elke pagina van deze website)
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om jouw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (zie de eerste mail, bij de start van een coaching traject, waarin je gegevens worden gevraagd)
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Met alle partijen die, vanwege ondersteunende werkzaamheden, zicht krijgen op persoonsgegevens ondertekende ‘verwerkersovereenkomsten’ hebben afgesloten, waarmee zij hun beroepsgeheim en de privacy van jouw persoonsgegevens bevestigen en waarborgen
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en deze respecteren

Als praktijk Annelyn de Boer Coaching zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan ‘dit document’.
Praktische informatie

Vergoedingen

Per jaar wordt door de verzekeraars bepaald of zij blijven of gaan samenwerken met mijn beroepsvereniging de NFG. Wanneer zij dit doen wordt de vergoeding betaald uit je budget voor ‘Aanvullende geneeswijzen’, wat valt onder de aanvullende verzekering. Het vergoedingsbedrag is onder dit kopje terug te vinden op de site van je verzekeringsmaatschappij en is dus ook afhankelijk van je aanvullende verzekeringskeuze.

Mijn beroepsvereniging de NFG zet in november, wanneer alle verzekeraars hun beleid en vergoedingen bekend gemaakt hebben voor het nieuwe jaar, een vergoedingenlijst op hun website, waar je de verzekeraars kunt vergelijken met elkaar qua extra maandbedrag wat je moet betalen en qua vergoeding die je terugkrijgt per sessie, tot een maximum per jaar.

Verwijzing huisarts

Verwijzing door de huisarts is niet nodig, aangezien de vergoeding onder de aanvullende verzekering valt. Hierdoor wordt ook je eigen (jaarlijkse) bijdrage niet aangetast als je bij mij je coachingstraject hebt.

Bij een acute crisis

Bij een acute crisis is de huisarts de aangewezen persoon. Hij of zij kan je dan verwijzen naar een 24-uurs crisisdienst. Indien er sprake is van zelfdodingsgedachten, bij jezelf of in je omgeving, kun je 24/7 contact opnemen met 0900-0113. Voor andere nood- of moeilijke situaties kun je 24/7 contact opnemen met de "Luisterlijn", telefoonnummer 0900-0767

Wachttijden | Wachtlijst

Over het algemeen zijn er geen wachttijden, behalve dat je -na aanmelding- mogelijk een paar weken moet wachten voor het intakegesprek. Indien er toch teveel cliënten afspraken blijken te willen maken in een bepaalde periode besluit ik soms een wachtlijst in te stellen voor nieuwe cliënten. Dit krijg je van mij te horen bij je aanmelding of zie je, wanneer je al cliënt bent, terug in het Online Afsprakensysteem wanneer je een afspraak wilt maken. Je kunt jezelf in dit systeem op de wachtlijst zetten wanneer er geen passende afspraak op korte termijn gemaakt kan worden. Je krijgt dan automatisch een mail wanneer er een afspraak openvalt.

'No show'

Afzeggen tot 48 uur voor een gesprek van 1,5 uur in Ede kan kosteloos via het onlineafsprakensysteem. Je dient je bevestigingsmail, bij het maken van de afspraak, te bewaren aangezien hier de annuleringslink inzit.
Een Seabreeze-, Seabreath-sessie in Noordwijk of een Treebreeze-, Treebreath-sessie in Ede (van een hele of halve dag) kan kosteloos afgezegd worden per mail, app of sms tot 5 werkdagen voor de gemaakte afspraak.

Bij afzeggingen binnen deze periodes worden ongeacht de redenen de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.

Kwaliteitscriteria

Voor mijn beroepsvereniging de NFG staan professionaliteit en betrouwbaarheid voorop. Om dit te kunnen waarborgen dienen zorgprofessionals zoals ik, aangesloten bij de NFG, te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo dienen NFG-zorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. NFG-registerleden krijgen een licentie die zij tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling. Ik voldoe hieraan.

Klachtenregeling | Wkkgz

Het NFG-tuchtrecht is door de komst van de Wkkgz per 1 januari 2017 vervallen. De Wkkgz is een wet waar elke zorgprofessional zich aan moet houden. Zorgverleners dienen de klachtenregeling zelf geregeld te hebben volgens deze wet. Voor mij heeft mijn beroepsvereniging de NFG dit geregeld. Hoe zij dit hebben geregeld is hier te lezen. Ik ga er vanuit dat, wanneer je een klacht mocht hebben, je deze eerst bij mij zelf hebt gemeld zodat we eerst kunnen kijken of jij en ik daar samen uit kunnen komen.

Hoe de procedure verder verloopt wanneer je alsnog een klacht bij de NFG in zou dienen kun je teruglezen in dit schema.

Disclaimer Annelyn de Boer Coaching

Coachsessies of andere aangeboden diensten door Annelyn de Boer Coaching zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie en sluiten geen enkel ander middel uit. Indien je wilt stoppen met medicijnen of interventie van een andere discipline dan is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. Annelyn de Boer Coaching neemt geen verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie en doet geen uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere disciplines: dat wil zeggen dat Annelyn de Boer Coaching geen uitspraken doet buiten de eigen vakgebieden en niet de intentie heeft om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Annelyn de Boer Coaching stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan de behandelend arts of specialist. De cliënt blijft zelf te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en voor wat hij/zij met de coachsessies of andere aangeboden diensten doet.

Het is niet toegestaan, behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, iets van de website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Annelyn de Boer Coaching.

Door je aan te melden bij Annelyn de Boer Coaching ga je volledig akkoord met bovenstaande voorwaarden.